Volwasse Menswees se werkswinkels is kenmerkend prakties, in-diepte en raak sleutelareas van die funksionering van menswees aan.

Die werkswinkels fokus op onmiddellike implementering en positiewe groei. Groepies vriende woon dikwels saam die werkswinkels by en dit dra by tot die informele en gesellige aard daarvan. Werkswinkels word op aanvraag aangebied, ook vir groepe in verskillende dele van die land.

Doen gerus navraag by info@volwassemenswees.org
1

Onmiddelike Huweliksgroei

Dis ‘n ontspanne, prettige werkswinkel wat paartjies deur die loop van ‘n naweek bemagtig met onmiddellike verryking in die verhouding. Uitgerekte lesings en berading word eerder vervang met praktiese fasilitering sodat die toepassing reeds gedurende die naweek plaasvind en saam terugkeer na jou realiteit by die huis.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Elkeen se funksioneringsprofiel binne die huwelik.
  • Terapie ten opsigte van julle negatiewe verhoudingstyle en beskermingsmeganismes.
  • Die praktiese aanleer van: pro-aktiewe konflikhantering, identifisering en hantering van waarde- en behoeftebotsings, genesing en herstel waar seer/verwydering ingetree het, oefeninge wat groter emosionele en geestelike intimiteit meebring, die aanleer van ‘n volwasse gespreksmodel.
  • Praktiese begeleiding tot die identifisering en ontmoeting van die sewe belangrikste behoeftes in die huwelik.
4

Volwasse Selfversorging & SelfbestuurDie vinnige lewenstempo verlei ons om verby onsself, vervreem van onsself en met verwaarlosing van onsself te leef. Hierdie werkswinkel spits toe op ‘n verskeidenheid kernaspekte van jou selfverhouding met die oog op selfvernuwing en gesonde funksionering vanuit ‘n herstelde en gevestigde identiteit.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Effektiewe gedagtebestuur en volhoubare besluitneming.
  • Afhandeling van negatiewe verlede-situasies en self-detraumatisering.
  • Vernuwing van jou identiteit, selfbeeld en selfwaarde.
  • Hantering en regulering van spesifieke negatiewe emosies.
  • Hoe om geslaagde selfversorging te doen.
  • Uitskakeling van lewensdominante ongesonde gewoontes.
3

Maak 'n nuwe begin

In hierdie werkswinkel leer jy om die negatiewe effek van swaarkry, eensaamheid, probleme, onreg, verwarring en teleurstellings uit jou verlede agter te laat en die volle wins vir jou hede en ‘n vrugbare toekoms te ontgin.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Ontdek watter negatiewe gebeure uit jou verlede steeds ‘n bepalende invloed op jou huidige funksionering en verhoudinge het.
  • Versorg die wonde wat jy opgedoen het as gevolg van familieskade, verhoudingsontnugterings, onregverdige behandeling, verskillende soorte trauma en die algemene gebroke pool van die lewe
  • Leer hoe om jouself effektief te de-traumatiseer.
  • Identifiseer en implimenteer nuwe gedragspatrone vir ‘n vrugbare toekoms.
8

Bemeester jou negatiewe emosies finaal

‘n Werkswinkel wat daarop fokus om die spesifieke negatiewe emosies te identifiseer wat lei tot ‘n ongesonde, verwonde en moeilike verhouding met jou self, God, ander en in werksverhoudings. Dit is ‘n praktiese, in-diepte reis om hierdie emosies effektief en positief te kanaliseer, die positiewe te ontdek en verhoudings daarby te laat baat.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Ontdek hoe jou emosies ontstaan en funksioneer.
  • Leer ken God se bedoeling met elke sogenaamde negatiewe emosie.
  • Verbreed jou emosionele woordeskat.
  • Leer hoe om sterk negatiewe emosies te beheer en positief aan te wend.
  • Raak ontslae van emosionele kilheid/doodsheid/onvolwassenheid.
  • Leer om jou emosionele buie/gemoedstemminge tot voordeel van jou verhoudingsnetwerk aan te wend.
  • Leer hoe om sterk emosies vrymoedig met God te bespreek en dan reg te kanaliseer.
12

Beplanning van Karakterprojekte vir Individue & Gesinne.

Karaktervorming speel ‘n bepalende rol in ons daaglikse verhoudings. Karakter is eintlik niks anders nie as gesonde gewoonte-optredes in kenmerkende lewenssituasies. In hierdie werkswinkel leer jy hoe om aangename en geslaagde karakterprojekte te beplan en in te oefen.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Hoe om ‘n kind se karakter te vorm.
  • Hoe swak karaktergewoontes verander kan word.
  • Hoe om karakterprojekte met ‘n geslaagde uitkoms te beplan.
  • Die belangrikste stel karaktertrekke wat elke mens moet ontwikkel.
  • Ontdek die karaktergroei wat jy tans moet ondergaan en beplan dadelik die groeiprogram.
7

Volhoubare Gedragsaanpassing

Jy is moeg om moedeloos te wees oor jou pogings om bepaalde gedrag te verander net nie slaag of lank hou nie. Dis die voorreg en erfenis van elke mens om in staat te wees om gereeld vars-volhoubare gedragsgroei te ondergaan. Daar is egter sekere dinge wat jy moet weet en in plek kan kry om permanente gedragsaanpassings te verseker.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Die fondasies vir geslaagde gedragsverandering.
  • Ontdek jou basiese gedrag- en verhoudingstyle.
  • Gerekenariseerde analise van jou innerlike en sosiale funksionering.
  • Gerekenariseerde analise van jou emosionele funksionering en kommuniekasiestyl.
  • Hoe om vol te hou met nuwe, gesonde gedrag.
  • Hoe om terugvalle en mislukkings te hanteer.
  • Hoe om ander mense te help om positiewe gedragsaanpassings te maak.
2

Wins uit Woestyntye

Een van die heel belangrikste lewensvaardighede wat elke mens van kleins af moet leer bemeester is hoe om die gebroke pool van die lewe, die sogenaamde woestynervaringe, te hanteer. Dié werkswinkel leer jou om verlies, gebrokenheid, trauma, ontnugtering of swaarkry te transformeer en tot jou voordeel in te span.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Verskillende soorte woestyne.
  • Redes waarom jy in ‘n woestyn is.
  • Die woestyn as vriend en geneesheer.
  • Die gesonde hantering en aanwending van tipiese woestyn-emosies.
  • Jobstroosters wat woestynervaringe vererger en hoe om sulke mense te hanteer.
  • God se mikpunte met verskillende soorte woestynervaringe.
  • Verkeerde en regte reaksies in die woestyn.
  • Hoe die natuur jou kan bedien in jou woestyntyd.
6

Winsgewende Konflikhantering


Konflik is ‘n werklike deel van ons daaglikse bestaan. En tog is daar baie min mense wat vanaf kindsbeen doelbewus geleer word hoe om verskillende soorte konflik doeltreffend en winsgewend te hanteer. Hierdie werkswinkel neem jou op ‘n praktiese inoefeningsreis van volwasse konflikhantering.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Konflik as geleentheid vir karakter- en verhoudingsgroei.
  • Aanleer van vaardighede.
  • Hoe om versorgend te luister maar ook gesonde grense te handhaaf.
  • Regte en verkeerde mikpunte tydens konflik.
  • Gesonde en ongesonde beskermingsmeganismes tydens konflik.
  • Inoefening van ‘n effektiewe en volwasse konflikhanteringsmodel.
  • Hoe om verhoudingskade as gevolg van swak konflikhantering te herstel.
5

Beofen Bobaas Bekering (Gemoedsvernuwing)


Die kenmerk van 'n Christen se aardse lewe is dat dit 'n oorlog is. Baie gelowiges het nie oorlogsmotivering nie, is swak toegerus en voer 'n strategielose verloorstryd teen die vyand. Elke Christen se erfenis is om meer as oorwinnaar te wees. Word toegerus, neem jou oorwinningserfenis in Christus in besit en kom skep moed tydens hierdie intensiewe en praktiese werkswinkel.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Laat vaar jou verloorstryd.
  • Vat vas jou vlees.
  • Wen jou wilde wortelsondes.
  • Domineer jou demone.
  • Breek jou Babilon betowering.
  • Ontmasker jou sonde bronne.
  • Red jou vallende vriende.
  • Gebruik God se gimnasium.
  • Handhaaf holistiese heiligheid.
  • Voorkom en versag ‘n harde hart.
  • Was jou wonde.
  • Werk aan 'n wenstrategie.
10

Sit Siel in jou Werksomgewing


Meeste mense bring die meeste tyd van hulle lewe deur by hulle werk. Dit kan baie gelukkige, vervullende en sinvolle jare wees as jy leer hoe om siel in jou werksomgewing te sit, sodat jy ‘n volryk lewe lééf gedurende al daardie jare, in plaas daarvan om net geld te verdien vir jou lewensbestaan. Hierdie werkswinkel spits toe op jou beroep, jou werksomgewing en hoe om balans te bewerkstellig in jou dag-tot-dag bestaan.

 • Lees Meer oor enkele fokusareas

  • Ontdek die ewigheidswaarde van jou spesifieke werk.
  • Gebruik jou werk en –omgewing om jou unieke identiteit as persoon verder te ontwikkel.
  • Hoe om goeie werksverhoudinge te handhaaf.
  • Leer om verskillende werkskonflikte en moeilike mense by die werk te hanteer.
  • Handhaaf gesonde werksgrense.
  • Verryk en seën jou werksomgewing.
  • Wees ‘n klimaatskepper en agent vir mensweesgroei by jou werk.