Basiese konsepte en organiserende idees

Skeppingsdoel

God het ‘n oorhoofse universele doel waarom Hy elke mens skep. Menswees is om beeld van God te wees in vier basiese verhoudinge op aarde. Volwassenheid is nie net ‘n biologiese begrip nie, maar ‘n gedragsbegrip. Dit beteken om God se uiteindelike doel vir mensees te bereik deur gereeld gedragsaanpassings en -veranderinge in jou verhoudingsnetwerk te ondergaan om sodoende al meer God se soort mens te wees.

Verhoudingsruimte

Vier basiese verhoudinge vorm die ruimte waarbinne elke mens gebore word, gevorm word, opgroei en lewe.

Gedragsvorming

Met die oog op die uitvoering van hierdie skeppingsdoel moet elke mens se persoonlikheid en gedrag deur vormingsprosesse gaan vanaf geboorte. Karakter en gedragsvaardighede moet aangeleer en ontwikkel word vir volwasse funksionering binne verskillende lewensituasies.

Gesinslewe

Karakter en gedrag word hoofsaaklik gevorm in kinders se huisgesinslewe en deur hulle selfgeprogrammeerde reaksies en keuses op die opvoeding, onderrig en modelering van gesagsfigure waarmee hulle te doen het, asook die verskillende lewensomstandighede waarin hulle hulleself daagliks bevind.

Selfbestuur en Selfaanbieding

Elke mens is verantwoordelik vir die kenmerkende manier waarop hy bewus/onbewus kies om homself bestuur en aan te bied binne die verskillende situasies van sy verhoudingsnetwerk, hetsy positief of negatief. Kinders behoort begelei te word om die regte keuses te maak totdat dit instinktiewe gewoonte-optrede tot gevolg het.

Die kwaliteit van samelewings word bepaal deur die kwaliteit van die individu se menswees binne sy verhoudingsruimte

‘n Gesonde mensdom word gebou op die fondament van ‘n gesonde nasie. ‘n Gesonde nasie word gebou op die fondament van ‘n gesonde samelewing. ‘n Gesonde samelewing en beroepslewe word gebou op die fondament van gesonde familie- en gesinslewe. ‘n Gesonde familie- en gesinslewe word gebou op die fondament van ‘n gesonde huwelik. ‘n Gesonde huwelik word gebou op die fondament van ‘n gesonde en volwasse individu met goeie verhoudingsvaardighede. ‘n Gesonde en volwasse individu word gevorm deur in-diepte onderrig en persoonlike begeleiding in praktiese verhoudingsvaardighede.

Genesing en transformasie in menswees is gebiedend

As gevolg van die sondeval is geen mens in staat om sondermeer gevorm te word en te ontwikkel tot ‘n volwasse en gesonde selfbestuurder en selfaanbieder in sy verhoudingsnetwerk om sodoende sy skeppingsdoel te bereik deur God se soort mens te wees nie. Geestelik-genetiese defekte, opvoedingsgebreke, ongesonde/ontbinde huwelike, disfunksionele gesinne/familiegroepe/samelewings en die daaglikse gebroke pool van die lewe veroorsaak verwondinge/elemente van disfunksionering in elke mens se verhoudinge – dit alles en veel meer roep om genesing en herstel. Daarom is transformerende genesing in menswees ‘n noodsaaklike lewenserfenis wat elke mens toekom.

Basiese mensweesbehoeftes

As gevolg van die sondeval en die algemene gebrokenheid van die lewe het elke mens ‘n stel basiese behoeftes wat roep om vervulling sedert geboorte. Die uitgangspunt is:  “As ek my behoeftes vervul kry sal ek aanvaard, geliefd, van waarde, geslaagd, veilig en gelukkig wees”. Mense moet geleer word wat die eintlike kernbehoeftes van elke mens is en hoe dit op Gód se manier tot vervulling kan kom binne-in hulle eie konteks. Onkunde hieroor lei daartoe dat verkeerde behoeftes afgodies word en tot verskillende skadelike vorme van verslawing en gevolglike misbruik lei (bv. mensverslawing, kosverslawing, beroepsverslawing, substansieverslawing, sportverslawing, seksuele verslawing, geld- en besittingsverslawing, tegnologiese verslawing, kriminaliteitverslawing, geweldsverslawing, ambisieverslawing, statusverslawing, prestasieverslawing, voorkomsverslawing, klereverslawing, entertainmentverslawing, kennisverslawing, kunsverslawing, sosialiseringsverslawing, passiwiteitsverslawing, ensovoorts.).
Op sy beurt lei dit tot verskillende vorme en grade van disfunksionele verhoudinge (met God, self, ander en die natuur/dinge).

Prosesse van genesing en transformasie

Volwasse Menswees het die afgelope 19 jaar ‘n praktiese, geïntegreerde Bybels-wetenskaplike terapeutiese onderrigmodel vir mensweesgenesing en transformasie ontwikkel en met sukses bedien aan duisende mense in verskillende lande.

Leave a Reply

*

captcha *